PROPERES EDICIONS

Data Inici
Data Fi
Matriculacions
19 d'abril de 2021
25 de maig de 2021
FINS 18 d'abril de 2021
22 de juny de 2021
31 de juliol de 2021
FINS 21 de juny de 2021

 

OBJECTIUS

Els objectius generals de la  formació Mòdul A de 30 hores són els següents:

  •  Aprendre els aspectes lingüístics bàsics de la Llengua de Signes Catalana (LSC)
  •  Conèixer les característiques de la Comunitat Sorda
  •  Adquirir habilitats comunicatives bàsiques en LSC
  •  Adquirir el lèxic bàsic de la LSC

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs d’iniciació a la Llengua de Signes Catalana que té com a finalitat que els alumnes adquireixin i gaudeixin de l’aprenentatge de la llengua de signes.

Durant el transcurs del mateix els alumnes tindran l’oportunitat de descobrir aquesta llengua i adquirir les habilitats comunicatives necessàries per iniciar-se en la interacció amb una persona sorda.CONTINGUTS DEL CURS

Els continguts del curs estan dividits en dos blocs temàtics:

    TEMA 1: Les Presentacions

    TEMA 2: Vida Quotidiana

En aquests dos blocs temàtics es treballen els diferents continguts corresponents al Marc Comú Europeu de les Llengües, adaptat a la Llengua de Signes Catalana (LSC).

 

 

AVALUACIÓ I REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

L'avaluació del curs és continuada, tant de la part teòrica com de la part pràctica.

Per a poder obtenir el certificat del curs s'haurà de:

  • Realitzar el 100% de les activitats (tests, exercicis, aportacions al fòrum)
  • Superar tots els exercicis presentats

 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

El preu del curs és de 70 €

Cal fer la inscripció i el pagament abans que finalitzi el període de matriculacions.

Ambdós tràmits cal fer-los online, clicant a la pestanya INSCRIPCIÓ.

Un cop finalitzat el procés es rebrà email de confirmació de la inscripció al curs.

Un cop tancat el període de matriculacions els alumnes rebran per email les instruccions i les claus d’accés a la plataforma.

RECONEIXEMENT

L’Associació APSO, com a entitat organitzadora dels cursos, s'ocupa de gestionar directament la sol·licitud del doble reconeixement dels curs. Un cop finalitzat i superat el curs l'alumnat rebrà la certificació.

Les activitats reconegudes d'entitats externes (com Associació APSO) tenen els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol de docent.