• Suport personalitzat
  • Espais amplis i lluminosos
  • Material d'aprenentatge propi

HAS SENTIT A PARLAR DE LA LLENGUA DE SIGNES?


La llengua de signes no és universal, existeixen diferents llengües de signes en tot el món.

A l'Estat Espanyol es poden distingir clarament dues llengües de signes: la llengua de signes espanyola (LSE) i la llengua de signes catalana (LSC).

Es diferencien entre elles per motius culturals, ligüístics i històrics.

L'any 2007 ambdues van ser reconegudes legalment com a llengües.

foto mans