CARACTERÍSTIQUES

 

Modalitat 100% online, tant teòric com pràctic.

Les hores de dedicació a l'estudi i realització de les activitats es planifiquen de forma autònoma.

El material didàctic inclou:

 - Dossier en format pdf per cada tema amb el contingut teòric i imatges dels signes.

 - Tots els continguts del dossier es complementen amb vídeos signats per persones natives de la llengua de signes

Atenció i orientació personalitzada al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

Proves d'avaluació continuada amb tutor en línea per consultes.

Curs reconegut com a Formació Permanent del personal docent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Curs reconegut com a Formació d'Interès en Serveis Socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

   

DESTINATARIS

Curs dissenyat per a totes les persones interessades en iniciar-se en la comunicació en Llengua de Signes Catalana, amb o sense coneixements previs. Cal ser major de 16 anys.

També està adreçadat especialmente a:

  • Personal docent
  • Estudiants
  • Personal de l'àmbit sanitari
  • Personal de l'àmbit social
  • Familiars de persones sordes
  • Personal de l'àmbit de l'administració i atenció a la ciutadania
  • Personal vinculat a l'àmbit de la sordesa i la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, malls, coordinadors de programes d’inclusió…
  • Personal d'equips educatius: monitors de lleure, coordinadors de programes d’inclusió, monitors de menjador...