Modalitat 100% online del Nivell A1 dels cursos oficials de Llengua de Signes Catalana

NIVELL   DURADA

NIVELL A1

Introducció a la comunicació en LSC. Nocions bàsiques 120h


El preu del curs és de 260 €.

Per a fer la reserva de plaça cal fer un pagament de 100€. Els restants 160€ cal abonar-los abans de l'inici del curs. 
El pagament del curs també es pot fer d'un sol cop. Un cop abonat el curs l'alumne tindrà accés a la plataforma. El nom d'usuari i contrasenya d'accés al curs es rebrà via email uns dies abans de l'inici del curs.

Durada del curs: 120 hores
La càrrega lectiva del curs és de 120h. Les hores de dedicació a l'estudi i realització de les activitats es planifiquen de forma autònoma. El límit de temps per a la reaització del curs és de 4 mesos. Des del primer dia tots els continguts i activitats tenen l'accés obert per tal que cadascú el faci al seu ritme.
Característiques del curs:
  • Curs reconegut com a Formació Permanent del personal docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
  • Curs reconegut com a Formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El curs consta d'un dossier en format pdf per cada tema amb el contingut teòric i imatges dels signes. Tots els continguts del dossier es complementen amb vídeos signats per persones natives de la llengua de signes.
  • El seguiment del curs el realitza un tutor oient i un formador sord. Al llarg del curs es poden demanar tutories telefòniques o tutories online per videoconferència amb els tutors per a la resolució de dubtes.
  • El curs s'evalúa de forma contínua. Cada unitat temàtica inclou diverses tasques a realitzar i entregar (tests per la part teòrica i vídeos per la part pràctica)
Inscripcions
Per a fer la inscripció cal anar a la pestanya d'inscripcions online. Allà està indicat el número de cc on fer la transferència o ingés i el mail on cal enviar el comprovant o justificant de pagament. Important: al fer el pagament indicar nom i cognoms de l'alumne i curs matriculat. En aquest cas Nom i cognoms + A1online

Edicions

DATA D'INICI DATA DE FI  MATRICULACIÓ

1 de febrer de 2020

5 de juny de 2020 FINS 31 de gener de 2020